Rejestracja uczestnika Internetowego Centrum Przedsiębiorczości AkademickiejWypełniając poniższy formularz możesz zarejestrować się w Internetowym Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej.

Uczestnicy z grupy docelowej programu ICPA (tj. studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy naukowi uczelni wyższych i innych instytucji akademickich) otrzymają po rejestracji bezpłatne wsparcie w zakresie:

Rejestracja i wsparcie udzialane w programie ICPA jest całkowicie bezpłatne, dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa oraz ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarejestrowanie się w niniejszym serwisie internetowym jest równoznaczne z przystąpieniem do programu ICPA, akceptacją warunków Regulaminu, oświadczeniem o podaniu prawdziwych danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez konsorcjum realizujące program ICPA i inne podmioty, których udziału wymaga realizacja programu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r (Dz.U. 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe zgodnie z powyższą ustawą podlegają ochronie i nie będą publicznie udostępniane za wyjątkiem nazwy użytkownika (pseudonimu).

Osoby niepełnosprawne, w celu uzyskania pierwszeństwa dostępu do wsparcia zgodnie ze stosowaną w ramach projekcie zasadą równości szans, proszone są po wypełnieniu formularza rejestracji o kontakt z sekretariatem.

Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Ponownie ten sam adres e-mail, w celu weryfikacji jego poprawności. W przyszłości, w przypadku zapomnienia nazwy użytkownika, możliwe jest także zalogowanie przy użyciu adresu e-mail.
Dane osobowe
Format: 12.11.2019
Nazwa ulicy w adresie zamieszkania.
Numer domu w adresie zamieszkania.
Numer lokalu (mieszkania) w adresie zamieszkania.
Kod pocztowy adresu zamieszkania w formacie XX-XXX.
Miejscowość w adresie zamieszkania.
Obszar zamieszkania. Obszar wiejski definiuje się jako miejscowości do 20 tys. mieszkańców lub tereny położone poza granicami administracyjnymi miast.
Nazwa województwa w adresie zamieszkania.
Posiadane formalne wykształcenie.
Proszę zaznaczyć posiadane formalne tytuły naukowe lub stopnie zawodowe.
Wsparcie w programie ICPA
Zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczestnik przystępując do programu ICPA wyraża zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest określenie skuteczności kanałów informacyjno-promocyjnych, doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb innych beneficjentów.
Profil akademicki
Nazwa uczelni (szkoły wyższej, uniwersytetu) lub innej instytucji akademickiej (np. placówki naukowej, instytutu badawczego), w której realizowane są / były studia bądź zatrudnienie w przypadku pracowników naukowych. W przypadku związania z większą liczbą uczelni/instytucji należy je wymienić oddzielając przecinkami. Nazwy powinny identyfikować miasto (np. Uniwersytet Wrocławski lub Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu).
Pełna nazwa wydziału na którym realizowane są / były studia bądź zatrudnienie w przypadku pracowników naukowych (prosimy nie używać skrótów lub kodów). W przypadku większej niż jeden liczby wydziałów należy wymienić je oddzielając przecinkami.
Kierunek, na którym realizowane są / były studia bądź dyscyplina pracy naukowej w przypadku pracowników naukowych. W przypadku większej niż jeden liczby kierunków należy je wymienić oddzielając przecinkami.
Specjalizacja w ramach kierunku.
Nazwa instytutu (lub zakładu) naukowego, w którym realizowane są studia doktoranckie lub podejmowane jest zatrudnienie. W przypadku większej niż jeden liczby instytutów należy je wymienić oddzielając przecinkami.
Pole nieobowiązkowe. Dane istotne przy nawiązywaniu potencjalnej współpracy w zakresie transferu wiedzy lub technologii.
Pole nieobowiązkowe. Dane istotne przy nawiązywaniu potencjalnej współpracy w zakresie transferu wiedzy lub technologii.
Pole nieobowiązkowe. Dane istotne przy nawiązywaniu potencjalnej współpracy w zakresie transferu wiedzy lub technologii.
Najważniejsze wybrane publikacje. Pole nieobowiązkowe. Dane istotne przy nawiązywaniu potencjalnej współpracy w zakresie transferu wiedzy lub technologii. Pole może być edytowane także po dokonaniu rejestracji.
Dodatkowe kwalifikacje, szkolenia, doświadczenia, nagrody (w tym wybrane konferencje, projekty, szkolenia, studia podyplomowe i stypendia). Pole niebowiązkowe. Dane istotne przy nawiązywaniu potencjalnej współpracy w zakresie transferu wiedzy i technologii. Pole może być edytowane także po dokonaniu rejestracji.
Poziom posidanych kompetencji informatycznych według własnej oceny.
Proszę wymienić obszary specjalizacji w ramach posiadanych kompetencji informatycznych.
Poziom znajomości języka angielskiego według własnej oceny.
Proszę wskazać inne języki obce, znane co najmniej w stopniu komunikatywnym.
Proszę wymienić inne znane języki obce w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Zabezpieczenie
Poniższe zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem w celu przeciwdziałania spamowi.

Naciskając przycisk “Zarejestruj się w programie ICPA”, będąc świadomym odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że podałem swoje prawdziwe dane osobowe oraz inne informacje zgodne ze stanem faktycznym, jak również deklaruję przystąpienie do projektu "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w woj. dolnośląskim realizowane poprzez certyfikowane szkolenia, usługi doradcze i kampanię informacyjną", współfinansowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.1 zgodnie z umową nr UDA-POKL.08.02.01-02-006/08-00 (stanowiącego pilotażową edycję programu Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA) jako Beneficjent Ostateczny wsparcia w rozumieniu ram prawnych systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Naciśnięcie przycisku spowoduje przesłanie na serwer realizatora zestawu danych identyfikujących w postaci zawartości powyższego formularza, adresu IP komputera oraz znacznika czasowego sesji, co stanowi złożenie podpisu elektronicznego pod treścią niniejszej deklaracji.
 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. projektu jest Minister Rozwoju Regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.